Організіція видавництва - реферат

Міністерство освіти України

Черкаський Інститут Управління

РЕФЕРАТ

на тему : Організація видавництва

по курсу : Журнальчикістика та видавнича справа

ПЕРЕВІРИВ:

викладач

Зражевська

ВИКОНАВ:

студент 5 курсу

гр. ММ-51

Борисов Дмитро

Черкаси 1999 рік.

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Типи видавництв

3. Видавничі структури

4. Організаційні форми

Вступ.

Если в минулому видавництва випускали в світ книги, які вони самі вважали вартими прочитання Організіція видавництва - реферат або конче потрібними читачеві, і пропонували книга­рям їхній асортимент, виходячи дуже великою мірою з власних уявлень, то тепер вони чимраз більше вва­жають для себя активними учасниками ринку. Видав­ництва вивчають бажання, потреби та інтереси своєї клієнтури і намагаються спрямуванням і добором книжкової продукції, пропонованої! ринкові, задоволь­няти попит Організіція видавництва - реферат покупців.

Певна річ, це не е щось зовсім нове. Завжди існу­вали окремі видавництва та книгарні, які добирали свою продукцію та складали свій асортимент, орієн­туючись на потреби клієнтури, працювали для кон­кретних читацьких контингентів і задовольняли кон­кретний попит.

Нове здесь те, що чимраз більше видавництв нама Організіція видавництва - реферат­гаються знайти своє місце в ринку і припасовують свою програму та організаційну структуру саме до нього. На сьогоднішньому книжковому ринку відби­лася мала й почасти нових факторів:

1. Конкуренція у виробництві споживчих продуктів— отже, і в “книжковій промисловості”— 100є дедалі жорсткіша. Надто багато виробників зазіхають на га­манець споживача.

2. Книга для Організіція видавництва - реферат багатьох утратила свою самостійну цінність і зазнає дедалі гострішої конкуренції з боку інших засобів інформації та розваг.

3. Тиск витрат на підприємство—досить згадати хоча б плату за виробничі приміщення — непомірне зріс.

4. Попит дуже великою мірою вже задоволений. дійти до нових потенційних читацьких верств надто важко — а ще важче Організіція видавництва - реферат їх утримати.

5. Площа полиць у торговельних приміщеннях об­межена, і за цей “життевий простір” між видавництва­ми точиться затята боротьба.

Все це веде до чіткої професіоналізації видавничої справи й кінець кінцем призводить до того, що під­приємство може вирости, лише завдавши збитків кон­курентам.

До того ж дедалі більше зростає Організіція видавництва - реферат влада торгівлі над виробництвом: саме книгарі вирішують, яка продук­ція якого видавництва буде представлена в асорти­менті їхніх книгарень, і таким чином визначають успіх чи провал тієї або тієї назви чи видавничої програми. Існує дуже не много таких назв, котрі для книгаря е чи­мось обов'язковим і “мусять” бути Організіція видавництва - реферат в наявності,— а по­за тим він лише заповнює певні тематичні царини, цікаві для його покупців. Він може знайти собі поста­чальника з оптимальними умовами здавання книжок на продаж, та ще й такового, що забезпечуватиме без­перебійне співробітництво: сам стимулюватиме про­даж і сприятиме підвищенню попиту, провадячи рек­ламні Організіція видавництва - реферат кампанії та популяризуючи свої книги у пресі.

Здесь не йдеться про цілковите пристосуванство або інтелектуальну проституцію як мету підприємства. Книги, отже й видавництва, розповсюджують ідеї, інформацію, розваги, прагнуть донести їх до якомога більшої кількості людей, та й мати від цього прибу­ток. Щоб досягти цих первісних цілей кожного Організіція видавництва - реферат під­приємства, видавництва повинні щоразу визначати зумовлені обставинами завдання, перевіряти власні структури і хід організаційного процесу—отже, ста­вити перед собою такі запитання:

1. Чого прагне досягти підприємство в середній чи далекій перспективі?

2. Чи організаційна структура видавництва націле­на на здійснення такої мети?

3. Чи спрямована ця організація у всіх своїх лан­ках Організіція видавництва - реферат на ринок і чи може вона в умовах ринку діяти й реагувати по-новаторському, гнучко, оперативно, ефективно?

4. Чи відчуває для себя видавництво, а відтак усі, хто там працює, підприємством, спрямованим на обслуго­вування потреб своєї клієнтури?

5. Чи забезпечує внутрішня координаційна струк­тура швидке проходження інформації, чи Організіція видавництва - реферат сприяє вона ухваленню швидких і небюрократичних вирішень (на­приклад, завдяки взаємодії елементів 1-го ієрархіч­ного рівня)?

6. Чи доповнюють і підтримують один 1-го різні відділи видавництва, аби досягати спільної мети?

7. Чи діють усі відділи злагоджено, без тертя, чи, навпаки, через суперництво сили витрачаються марно?

8. Чи зацікавлені й заохочені співробітники у своїй Організіція видавництва - реферат діяльності, чи мають вони необхідні приміщення, чи місце їхньої роботи устатковане нормально?

Підприємство, котре не ставить перед собою повсяк­час таких запитань і не робить у разі потреби необхід­них висновків, швидко втрачає здатність маневрува­ти, здійснювати свої плани, а кінець кінцем, досягати ринкового успіху.

Типи видавництв

Можна приблизно визначити три Організіція видавництва - реферат типи видавництв, які потребують різної структури і організації:

вузькоспеціалізовані видавництва;

видавництва зі специфічною тематикою;

видавництва для обширної публіки, або ж видавни­цтва широкого профілю.

Ці типи видавництв відрізняються один від 1-го специфікою адресатів своєї продукції, а відтак ха­рактером спрямованості на читача і ступенем залеж­ності від Організіція видавництва - реферат торгівлі.

Вузькоспеціалізоване видавництво працює для од­нієї гомогенної читацької групи, що, як правило, може бути точно визначена за II професійним інтересом до определенного виду фахової літератури. Завдяки кон­тактам видавництва з цією групою й перехресним зв'язкам у самій групі можна точно з'ясувати її по­треби. Книги Організіція видавництва - реферат вузькоспеціалізованих видавництв ви­різняються тим, що вони дуже потрібні читачеві, і то­му він не надто чутливо реагує на їхню ціну. Такі книги читачі замовляють безпосередньо внаслідок прямого маркетингу, причому при розповсюдженні майже немає втрат, дізнаючись про их завдяки ого­лошенням та рецензіям у фахових журнальчиках, присутності представників видавництв на Організіція видавництва - реферат конгресах і з'їздах фахівців, а також через нечисленні спеціалізовані книгарні фахової літератури. Переважає пряма реалі­зація. Торгівля відіграє якусь варту згадки роль тіль­ки для тих вузькоспеціалізованих видавництв, чиє коло читачів вирізняється тісними зв'язками з книж­ковою торгівлею (наприклад, у царині університетсь­кої науки).

Видавництва зі специфічною тематикою також Організіція видавництва - реферат мо­жуть точно визначити потенційних покупців своєї про­дукції, знають їхні потреби І належно обслуговують їх. На відміну від вузькоспеціалізованого видавництва, таке видавництво звертається до гетерогенного читацького кола, яке визначається своїми потребами, інтересами чи належністю, скажімо, до певних релігійних, культурних або суспільних угруповань.

Типові ділянки ринку для видавництв специфічної Організіція видавництва - реферат темы — це так звані хобі, заповнення дозвілля, мистецтво, туризм, релігія. Частину покупців видав­ництво може принадити до для себя через спеціальні жур­нали або прямий продаж. Але для повного викорис­тання свого ринкового потенціалу таке видавництво має бути обширно репрезентоване в торгівлі. По-пер­ше — тому, що до Організіція видавництва - реферат великої частини своїх покупців во­но маже дійти лише таким шляхом, а по-друге — тому, що його продукція не унікальна і її можна замінити продукцією безпосередніх соперників (наприклад, кулінарні книги, оковівники). До того ж покупець нередко входить у книгарню лише для придбання якої-небудь книги на дану тему; тоді Організіція видавництва - реферат йому продають те, що е в наявності.

Через це видавництва специфічної темы дуже залежать від торгівлі. А втім, діапазон ступенів за­лежності здесь вельми широкий. Приміром, видавництво, чия програма охоплює всі форми заповнення дозвілля, значно більше залежить від торгівлі, II підтримки, ніж видавництво, зосереджене лише на окремій частині Організіція видавництва - реферат цієї темы і вужчій клієнтурі, наприклад, на літе­ратурі з водних видів спорту. Те саме слушне і щодо чутливості покупців до цін на книги видавництва специфічної темы: чим вища його компетентність для даного специфічного контингенту покупців, чим корисніші його книги для споживачів, чим точніше профільованою і важче замінною Організіція видавництва - реферат є його продукція, тим вищі можуть бути ціни, які можна одержати за неї на ринку.

Повністю залежить від прийнятності для торгівлі програма видавництва широкого профілю. Довідники та белетристика всюди знаходять покупців серед читацтва. За винятком небагатьох величавых видавництв, які обслуговують книжковий ринок у щонайширшому асортименті, більшість видавництв широкого профілю націлюють свої плани Організіція видавництва - реферат на певні групи публіки, які можна точно окреслити. Видавництва визначають своє місце з допомогою аналізу різних груп клієнтури (на­приклад, т. зв. “теорії життєвого стилю”) і знаходять, спираючись на ці дані, оптимальну форму зацікавлен­ня своїх покупців.

Здесь також діє правило: чим ясніше профілювання, чим важче Організіція видавництва - реферат знайти заміну книжці, тим менша чутли­вість покупців до цін.

У маркетинговій активності видавництва широкого профілю роздрібний маркетинг посідає найважливішу позицію. Лише та книга може мати успіх, яка наяв­на в торгівлі всюди, а крім того, її всюди видно: на прилавку, у вітрині. Завдяки добрій викладці, люб'яз­ній допомозі Організіція видавництва - реферат продавців та інтенсивній інформаційній політиці видавництво широкого профілю забезпечує собі підтримку з боку торгівлі. Зате воно гарантує книжковій торгівлі збут завдяки вміщенню відомос­тей про создательів та їхні книги у всіх засобах інфор­мації (реклама, бота з пресою і серед громадськос­ті). Видавництво широкого профілю вирізняється, з од­ного боку Організіція видавництва - реферат, величавыми витратами коштів на розповсю­дження, а з другого — величавыми витратами, пов'яза­ними з маркетингом, з високою чутливістю покупця до цін та з залежністю від торгівлі.

Звичайно, не кожне видавництво можна цілком від­нести до однієї з вищеназваних груп. Уже видав­ництво специфічної темы є проміжною Організіція видавництва - реферат формою між вузькоспеціалізованим видавництвом і видав­ництвом широкого профілю. Але з типологічних схем видавництв із вельми різними напрямами діяльності можна для кожного видавництва вибрати й розвинути отдалі необхідні й оптимальні форми організації.

Підприємства
керівник програми керівник маркетингу керівник техредакції й виробництва комерційне керівництво
редакції збут, продаж технічне оформлення книжок фінанси

відділ ілюстрацій реклама оформлення бухгалтерія

юридична частина, ліцензування преса, бота з громадскістю калькуляція відділ кадрів, компьютер'ютерний відділ

Схема Організіція видавництва - реферат 1 показує класичну структуру більшості середніх ви­давництв; вона типова для видавництв, які працюють на основі менеджменту — нередко також під керівництвом власника.

Видавничі структури

Класична форма видавництва, на чолі якого 100їть власник, визначається (або, краще сказати, визнача­лася) особистістю видавця і ним формується. Він на­креслює — аж до деталей — політику Організіція видавництва - реферат складання про­грам. оформлення продукції і поводження на ринку. Окремі відділи працюють на нього і мають обмеже­ний простір для власної ініціативи: співробітники на­бувають здесь лише незначної професійної вправності Велика або цілковита залежність усього підприємства від однієї особи робить таку форму видавництва ще В дуже вразливою. Раптовий відхід Організіція видавництва - реферат видавця від справ може стати загрозою для самого існування видав­ництва. Та навіть если вже издавна передбачено, хто має стати наступником видавця й перебрати на для себя керівництво, це нередко відбувається не безболісно: в такому підприємстві, з однією особою на вершечку піраміди, вкрай тяжко — якщо взагалі можливо — пе Організіція видавництва - реферат­редати або розділити владу.

Протилежністю цій формі е нині видавництво, що провадиться за принципами менеджменту. Його озна­ки такі:

1.Чіткий розподіл завдань і відповідальності між відділами і всередині кожного відділу.

2.Вироблення постанов усіма учасниками.

3.«Розширена дирекція», в якій поряд із керівни­ком підприємства (який нередко здійснює й комерційне керівництво Організіція видавництва - реферат) беруть участь керівники відділів скла­дання програм, маркетингу і виробництва.

комерційний директор керівник програми
збут, продаж техредакція, виробництво преса, контакти з громадскістю, ліцензії редакції
реклама фінанси, кадри

Схема 2 показує альтернативну структуру керівництва, типову для видавництв середніх або більших розмірів, провадже­них аа чистим принципом менеджменту.

Зовсім іншу структуру має колективне видавництво. Воно свідомо відмовляється від керівництва підприєм­ством Організіція видавництва - реферат в особі видавця або представника власників. Видавництво е спільною власністю всіх співробітни­ків. Кожен з их незалежно від своє! функції, компе­тенції або кваліфікації бере участь у вирішенні всіх питань І поділяє всі господарчі успіхи чи невдачі.

Дух колективізму відбивається й на заробітках: кожен одержує ту Організіція видавництва - реферат саму уніфіковану заробітну платню, диференціація виникає здебільшого тільки через різницю в складі родини. Если ця «уніфікована заробітна платня» помітно менша, ніж середній заробіток у галузі, то з авторськими гонорарами здебільшого бував навпаки—творчий процес написання книги оплачується здесь досить високо.

В основі колективного видавництва лежить полі­тична ідея самостійної роботи без ієрархічних Організіція видавництва - реферат відносин, без вирішального впливу капіталу, а також філо­софська ідея «комплексної» праці, «солідарності» й участь у всіх процесах.

Організаційні форми

Обов'язкової організаційної форми для видавництва не існує. Кожне видавництво мав само. знайти для для себя структури, оптимальні для його розмірів, його функцій і здійснення його цілей Організіція видавництва - реферат, структури, що вра­ховують як сильні, так і слабкі сторони підприємства. Тому схеми 1—3 вказують лише на можливості— причому можуть бути й комбіновані форми. Схеми іноді лише показують ділянки роботи, що їх слід якось відмежовувати одну від одної — причому не іс­тотно, чи кількома робочими ділянками відає лише одна особа Організіція видавництва - реферат, чи якась ділянка розбудована за принци­пом відділу і чи купується десь чуже ноу-хау — ці пи­тання кожне видавництво може вирішувати тільки саме за для себя, залежно від своїх головних завдань, по­тенціалу та цілей.

Загалом можна тільки сказати: результатом має бути гнучка, здатна виконувати свої завдання органі­зація Організіція видавництва - реферат, яка розробляє першорядні вироби для специ­фічних контингентів клієнтури видавництва і спро­можна нормально утвердитися на ринку. Треба та­кож узяти до уваги, що маленька організація нередко буває гнучкішою, активнішою й ефективнішою, ніж величавый апарат,— і стійкішою у кризових ситуаціях. Треба ще додати, що нередко доцільніше купувати Організіція видавництва - реферат ноу-хау і ринковий потенціал у інших підприємців, ніж по-аматорському робити щось самотужки.organizaciya-vskrishnih-rabot.html
organizaciya-vvoda-vivoda-dannih-formatirovanie.html
organizaciya-vzaimodejstviya-pedagogov-i-roditelej-na-etape-podgotovki-detej-k-obucheniyu-v-shkole.html