Організація обліку грошових коштів в касі

2.2 Стан організації обліку готівкових коштів в НДС “Семичи”


Як будь-яке підприємство, науково-дослідна станція має свою касу.

Організація прийому, видача і збереження грошей у касі інституту, а також оформлення касових операцій ведеться відповідно до «Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженому постановою Правління Національного банки Організація обліку грошових коштів в касі України [14].

Облік касових операцій здійснюється на підставі "Типових форм первинного обліку касових операцій"[20].

Кошти підприємства знаходяться в банку. У касі знаходяться тільки кошти в межах ліміту каси. На 2009 рік банком для НДС “Семичи” був встановлень ліміт у розмірі 150 грн.

Вся готівка понад установлені ліміти залишку готівки в касі здається касиром Організація обліку грошових коштів в касі у порядку й у терміни, установлені банком для зарахування їх на розрахунковий рахунок підприємства.

Оскільки НДС “Семичи” одночасно з науковими розробками займається і торгівельно-комерційною діяльністю, у касу надходить виручка від реалізації продуктів, робіт, послуг. Ця виручка використовується в необхідних розмірах для забезпечення своєї господарської діяльності. Єдине, куди не використовується Організація обліку грошових коштів в касі ця виручка - на виплату заробітної плати.

Кошти на виплату заробітної плати одержуються з каси банку після того, як зроблені перерахування в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, місцевий бюджет, Фонд сприяння зайнятості населення.

Таблиця 3. Облік видачі заробітної плати в НДС “Семичи”

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

Отримані кошти на виплату заробітної плати

301

311

788,00

2

Виплачена заробітна плата

661

301

788,00

При Організація обліку грошових коштів в касі встановленні лімітів залишку готівки в касі враховується, що підприємство має право зберігати гроші на протязі 3 робочих днів (включаючи денек одержання грошей у банку) понад установлений ліміт, отримані для виплати заробітної плати, заохочень, компенсацій. Після закінчення термінів, суми наявних, не використаних по призначенню коштів, повертаються в банк не пізніше Організація обліку грошових коштів в касі наступного робочого денька.

Касир одержує кошти з каси банку по грошовим чекам. Чеки зброшуровані в чекові книги, які інститут отримує у відділенні банку по заяві і зберігаються в сейфі каси разом з грішми. Для отримання грошей у касі банку чеки завіряють підписами директора інституту або його защитника; головного Організація обліку грошових коштів в касі бухгалтера або її защитника І скріплені печаткою; також в чеку вказані прізвище, ім'я, по- батькові касира (або особи, на яку оформлене доручення на одержання коштів); одержуваної суми і мети, на яку будуть витрачатися кошти.

Видача готівки під звіт проводиться з каси при разумові повного звіту непосредственної підзвітної особи по Організація обліку грошових коштів в касі раніше виданим під звіт сумам. Сам видатковий ордер виписує бухгалтер, завіряє підписами директора і головного бухгалтера і передає касиру.

Особа, що одержали готівку під звіт представляє у бухгалтерію звіт про витрачені суми. Кошти, що були отримані, але не витрачені, повертаються в касу не пізніше 3 робочих днів по завершенні Організація обліку грошових коштів в касі відрядження, а ті кошти, що були видані на інші цілі - не пізніше 10 робочих днів з денька видачі їх під звіт і здаються в касу банку не пізніше наступного денька.

Таблиця 4. Порядок відображення використання підзвітних сум на матеріалах НДС “Семичи” за січень 2009 р.

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків у відповідності з Новим Організація обліку грошових коштів в касі планом рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Видані кошти 20.01 з каси під звіт Пересадько Н.Б. на відшкодування витрат по відрядженню

372

301

94-00


2

Видані кошти 28.01 з каси під звіт Благодирь О.Р. для здійснення розрахунків зі здавачами тваринної сировини

372

301

1391-40


Надходження грошів у касу оформляється прибутковими касовими ордерами (додаток №1), підписаними головним бухгалтером, або її замісником.

При прийомі грошей видається квитанція Організація обліку грошових коштів в касі з підписом головного бухгалтера або її защитника і касира, завірена штампом касира.


Таблиця 5. Відображення в обліку розрахунок з постачальником готівковими коштами

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Cyмa, грн

Дт

1

Оприбутковано продукт

281

631

1900

2

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ

644

631

380

3

Оплачено рахунок постачальника

631

311

2280


Видачу грошей касир проводити лише особі, зазначеній у видатковому касовому ордері. Якщо гроші видаються по Організація обліку грошових коштів в касі дорученню, то в тексті ордера після прізвища, ім'я і по батькові одержувача грошей бухгалтерією вказуються прізвище, ім'я і по-батькові особи, якій довірено отримання грошей. Доручення залишається в касира і прикріплюється до видаткового касового ордера.

Якщо виплати провадяться по платіжних відомостях, на титульному листі робиться Організація обліку грошових коштів в касі надпис, що дозволяє видачу грошів за підписом директора і головного бухгалтера або її замісника з указівкою термінів видачі грошей і суми прописом. В кінці відомості робиться запис про фактично витрачену суму. На загальну суму виданих по відомості грошей виписується видатковий касовий ордер (додаток № 2).

Прибуткові та видаткові касові ордери реєструються касиром у Організація обліку грошових коштів в касі журнальчикі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (додаток 3).

Всі надходження і видача грошових коштів підприємства записують у касову книжку (додаток 4), яка обов'язково пронумерована, прошнурована й скріплена печаткою. Кількість листів у книзі завірена підписом директора і головного бухгалтера підприємства.

Записи в касовій книзі ведуться в двох екземплярах через Організація обліку грошових коштів в касі копіювальний папір кульковою ручкою. Інший екземпляр (відривний), який служити в якості звіту касира, разом з прибутковими і видатковими документами здається в бухгалтерію інституту. Обидва екземпляри листів нумеруються однаковими номерами.

В тих випадках, если в касовій книзі робляться поправки, вони завіряються касиром і головним бухгалтером.

Записи в касову книжку проводяться Організація обліку грошових коштів в касі касиром в кінці робочого денька, если підраховуються підсумки за денек, виводиться залишок грошей у касі на наступне число.

Отримані касові звіти і документи обробляються в бухгалтерії. Кожен запис перевіряється по суті, звіряється з первинним документом. Залишок грошей на початок денька по звіту касира звіряється з залишком грошей на кінець денька Організація обліку грошових коштів в касі, показаним у попереднім звіті, і перевіряється правильність виведених оборотів і залишків.

Касові документи після звіту касира і його обробки в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку, переплітаються і зберігаються на протязі 36 місяців по закінченні календарного року.

У тих випадках, если касир перебуває у відпустці, по письмовому розпорядженні директора, обов'язки Організація обліку грошових коштів в касі останнього виконує бухгалтер, з яким складена угода про матеріальну відповідальність.

На підставі обробленого звіту касира, бухгалтером ведеться облік касових операцій у журнальчикі-ордері № 1 по рахунку 30 "Каса". По дебету рахунка 30 відображаються надходження грошей в касу, а по кредиту рахунка 30 відображається їх видача.

У кінці місяця в журнальчикі-ордері № 1 підраховують підсумок надходження Організація обліку грошових коштів в касі і витрат готівкових коштів, у тому числі в розрізі кореспондуючих рахунків, і визначають залишок грошей в касі на 1-е число наступного місяця, котрий повинен бути тотожний тому ж показнику в касовій книзі. Підсумкові данні записуються в Головну книжку.

Самостійна здача грошової готівки в касу банку оформляється Організація обліку грошових коштів в касі випискою об'явлення на внесок готівки, що складається з трьох частин; власне об'явлення - документа, що служить підставою для зарахування готівки на рахунок підприємства; квитанції - документа з відміткою каси ОД УСБ, котрий вручається особі, яка заносить гроші, і служить підтвердженням для списання в витрати відповідних сум по касі підприємства; ордера - що Організація обліку грошових коштів в касі прикладається до виписки банку як підстава правомірності зарахування коштів на поточний рахунок підприємства.

На основі даних Головної книжки за період з 1.01.2008 р. по 31.12.2008 р. був зроблений аналіз прибутків та видатків по касі і можна зробити висновок, що прибутки та видатки мають удобно рівні показники.

2.3 Організація контролю за Організація обліку грошових коштів в касі наявністю і використанням коштів в касі НДС “Семичи”


В процесі діяльності підприємства виникають ситуації, що постійно потребують наявні грошові кошти для проведення негайних розрахунків із клієнтами, для оплати деяких витрат, для виплати заробітної плати персоналу і т.д. Готівка являється полностью ліквідним активом і тому більше усього сприйнятлива до розкрадань. Тому в Організація обліку грошових коштів в касі інституті здійснюється постійний контроль за своєчасним і правильним оформленням касових документів і їх обробкою, регулярною інвентаризацією каси.

У терміни, встановлені керівником підприємства, але не рідше 1-го разу в квартал, на підприємстві проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахунком усіх грошей, що знаходяться в касі. Залишок готівки Організація обліку грошових коштів в касі в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. Для проведення ревізії каси розпорядженням директора інституту призначається комісія, що складає акт перевірки наявності грошових коштів у касі (додаток 5).

Директор науково-дослідної станції, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час проведення документальних ревізій в обов'язковому порядку проводять Організація обліку грошових коштів в касі ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. Під час проведення ревізій особлива увага приділяється питанню забезпечення цілості грошей і цінностей.

Перевірки касової дисципліни здійснюються органами Державної податкової адміністрації України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансовими органами і установами банків.

Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається Організація обліку грошових коштів в касі на дирекцію підприємства, головного бухгалтера, касира.

Ліміт залишків готівки для досліджуємого підприємства установлюється Обласною дирекцією Зарічного УСБ, в якому відкритий рахунок підприємства, у межах загального ліміту, установленого банком. Ліміт затверджується керівником банку.

Перевірку операцій по касі розпочинають із її інвентаризації. Проте найчастіше аудитор не може бути присутнім при інвентаризації каси Організація обліку грошових коштів в касі і тому змушений працювати з актами раніше проведених інвентаризацій. У такій ситуації аудит касових операцій проводять у відповідності зі схемою побудови документообігу по касі.

Послідовність аудиторської перевірки касових операцій складається з:

1. Перевірки первинних документів:

1.1. Перевірки слушності заповнення й оформлення прибуткових і видаткових ордерів (наявність підписів, прес, розписок в одержанні Організація обліку грошових коштів в касі грошей).

1.2. Звіряння прибуткових ордерів з корінцями чеків по сумах і датам (при надходженні готівки з розрахункового рахунку в банку).

1.3. Звіряння видаткових ордерів із квитанціями про внесок наявних коштів у банк.

1.4. Вибіркового перерахунка підсумкових сум по платіжним (розрахунково-платіжним) відомостях.

1.5. Перевірки слушності оформлення депонованих сум по заробітній платі, якщо такі Організація обліку грошових коштів в касі мають місце.

1.6. Перевірки наявності і своєчасності ведення часопису реєстрації первинних документів по касі.

2. Перевірки дотримання ліміту каси і слушності ведення касової книжки:

2.1. Перевірки слушності упорядкування заявки-розрахунку ліміту каси.

2.2. Перевірки дотримання ліміту каси по деньках і своєчасності залишку готівки в банк.

2.3. Перевірки своєчасності упорядкування звітів касира і ведення касової Організація обліку грошових коштів в касі книжки.

3. Перевірки виплат по касі:

3.1. Виявлення випадків нецільового використання наявних коштів по касі.

3.2. Виявлення випадків видачі готівки без відповідного документального оформлення.

3.3. Суцільної перевірки виплат тимчасовим робітникам, несписочному складу, депонованих сум, відпускних, лікарняних.

4. Перевірки витрат на поточні потреби, підзвітних сум:

4.1. Перевірки дотримання норм щомісячних витрат на поточні потреби (у Організація обліку грошових коштів в касі відповідності з обліковою чисельністю робітників за даними відділу кадров).

4.2. Перевірки документів на списання витрат на поточні потреби (рахунків, товарних чеків),

4.3. Перевірки слушності видачі грошей у підзвіт, документів по підзвіті і повернення (утримання) невикористаних сум (протягом трьох днів після закінчення терміна, на який вона була видана).

5. Перевірки прибуткування наявних коштів Організація обліку грошових коштів в касі по других джерелах:

5.1. Суцільної перевірки прибуткування по других джерелах із розбивкою по таких групах:

а) разова реалізація продуктів, зразків продукції;

б) послуги з неосновної діяльності.

6. Перевірки слушності кореспонденції рахунків по касових операціях.

7. Інвентаризації каси:

7.1. Перевірки висновку контрактів із касирами про матеріальну відповідальність.

7.2. Присутності при інвентаризації каси й Організація обліку грошових коштів в касі оцінки слушності її проведення інвентаризаційною комісією (або вивчення актів попередніх інвентаризацій).

7.3. Перевірки порядку збереження і наявності. первинного обліку:

а) наявної валюти;

б) грошових документів (лімітованих чекових книжок, талонів на ГСМ і ін.)

8. Перебірки облікових регістрів:

8.1. Звіряння сум, відбитих у відомості № 1 по дебету рахунку 30 "Каса" із даними журнала-ордера № 2 по Організація обліку грошових коштів в касі кредиту рахунку 31 "Розрахунковий рахунок".

8.2. Звіряння підсумкових сум по рахунках відомості, а також загального обороту по журналу-ордеру № 1 із даними Головної книжки.

8.3. Звіряння відповідності сальдових залишків по рахунку 30 "Каса" із даними Головної книжки і відповідного рядка звітного балансу.

9. Вивчення актів попередніх перевірок каси:

а) внутрішні перевірки здійснюються не рідше 1-го разу в квартал Організація обліку грошових коштів в касі;

б) документальні ревізії вищестоящих організацій провадяться відповідно до графіка;

в) обов'язкового контролю із боку банка один раз у два роки.

10. Контроль за збереженням грошей:

10.1. Перевірки обладнання каси пожежною й охоронною сигналізацією, сейфами і вогнетривкими шафами.

10.2. Перевірки слушності транспортування готівки з банку до підприємства.

10.3. Наявності позавідомчої Організація обліку грошових коштів в касі охорони.

Оскільки аудит каси являється складовою частиною аудиторської перевірки по підтвердженню фінансової звітності, то за плодами проведеної роботи аудитором може бути складений проміжний звіт.

Основними задачками контролю за готівкою являються перевірка:

§ наявності коштів на підприємстві і виявлення хиб або надлишків;

§ дотримання правил зберігання коштів і цінних паперів, організації ведення касового Організація обліку грошових коштів в касі господарства;

§ дотримання порядку ведення касових операцій у національної валюті;

§ своєчасності і повноти прибуткування коштів;

§ законності витрати коштів;

§ цільового використання коштів;

§ достовірності урахування й ефективності внутрішньогосподарського контролю засобів.

Джерелом контролю готівки є первинні касові документи. До документів, що безпосередньо стосуються каси, відносяться:

- прибуткові і видаткові касові ордера;

- касова і товарно-касова Організація обліку грошових коштів в касі книжки.

Зв'язок касових операцій із більшістю розділів обліку (реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, постачальниками і тому подібне) визначає необхідність порівняння касових документів з іншими документами. Перевірці аудитора підлягають:

- касова і товарно-касова книжка обліку придбання і продажі продуктів;

- звіти касира;

- прибуткові і видаткові касові ордера;

- журнальчик реєстрації прибуткових Організація обліку грошових коштів в касі і видаткових касових ордерів;

- журнали-ордера №№ 1, 2;

- акти інвентаризації каси;

- акти аудиторських перевірок за минулий період;

- журнальчик реєстрації виданих доручень;

- журнальчик реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей;

- підтверджувальні документи до касових ордерів;

- авансові звіти;

- накладні на відпуск продукції;

- податкові накладні, рахунки-фактури, товарні чеки, акти виконаних робіт, наданих послуг і тому подібне Організація обліку грошових коштів в касі.

Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені розпорядженням № 51 Міністерства статистики України від 15.02-96

Підприємство щокварталу подає у банк касову заявку встановленого зразка про суми надходжень і видача готівки з наданням календаря видачі заробітної плати.

Перевірка готівки здійснюється суцільним засобом по складеному плану перевірки касових операцій. Касові документи Організація обліку грошових коштів в касі провіряються неодноразово під час виконання аудиторських процедур із метою виявлення порушень касової дисципліни. Відповідно до класифікації ці документи розділяються на декілька груп.

Основні порушення касової дисципліни: зловживання, крадіжки і помилки у практиці ревізійної й аудиторської роботи класифікуються в такий спосіб [22].

1. Пряме розкрадання засобів:

1.1. Нічим не прикрите.

1.2. Прикрите неоформленими Організація обліку грошових коштів в касі документами і розписками.

2. Неоприбутковування і присвоєння суми готівки, що надійшла в касу:

2.1. З банку.

2.2. Від фізичних і юридичних осіб по прибуткових касових ордерах.

2.3. Від юридичних осіб по дорученнями. 3. Надмірне списання коштів по касі.

3.1. Повторне використання тих самих документів для списання грошей по касі.

3.2. Неправильний підрахунок залишків (итогів) у касових документах і звітах Організація обліку грошових коштів в касі касира.

3.3. Списання коштів по касі без обґрунтування або по фіктивних документах.

3.4. Підробки в легитимно оформлених документах (у бік збільшення), що підлягають списанню.

4. Присвоєння сум готівки, легитимно нарахованих різноманітним особам і організаціям:

4.1. Присвоєння депонованої заробітної плати.

4.2. Присвоєння сум готівки, що належать іншим підприємствам.

5. Розрахунки готівкою, що перевищують Організація обліку грошових коштів в касі установлену законодавством межу (ліміт каси).

6. Порушення законодавства щодо застосування електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) у розрахунках із населенням.

7. Неправильне відображення касових операцій у регіужас синтетичного обліку.

До складання плану і програми перевірки аудитор оцінює внутрішній контроль за рухом і збереженням готівки (інших цінностей) у касі, дотриманням касової дисципліни.

Ефективність внутрішнього Організація обліку грошових коштів в касі контролю, постановка бухгалтерського обліку, достовірність облікових даних можна оцінити при наявності достатньої кількості доказів. Їх можна зібрати, вживаючи такі методи:

і) участь в інвентаризації готівки каси;

2) нагляд за проведенням господарських або бухгалтерських операцій;

3) усне опитування;

4) одержання письмових підтверджень;

5) перевірка документів, отриманих від третіх осіб;

6) контроль документів, підготовлених Організація обліку грошових коштів в касі на підприємстві клієнта;

7) перевірка арифметичних розрахунків;

8) аналіз.

У процесі перевірки касових операцій вибірково застосовуються всі методи одержання аудиторських доказів (різноманітні методи - до різноманітних об'єктів контролю).3. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів в касі


Облік процесу руху готівки потребує значного спрощення, вдосконалення облікових регістрів та, особливо, зменшення та уніфікації журнальчиків-ордерів.

Необхідно відмітити Організація обліку грошових коштів в касі, що в НДС “Семичи” первинний облік організований не у відповідності з останніми вимогами ведення бухгалтерського обліку. В багатьох первинних документах проставляються не всі реквізити, що значно ускладнює подальший облік та збільшує трудові витрати на його ведення.

При переході до ринкових разумов суттєво змінились канали надходження та витрат готівки Організація обліку грошових коштів в касі. Якщо раніше чинне місце за значенням посідав продаж продукції та заробітна плата, то сразу цей основний канал перетворився в використання готівки на підзвітні витрати, що має в собі ціль зменшення витрат підприємства (використовується підприємством для збільшення витрат і, як слідство, зменшення прибутку). Відповідно до нових мозгов виділяють інші надходження до Організація обліку грошових коштів в касі каси та витрати готівки, такі як:

- видача натуральної оплати;

- видача натури по розрахунках за оренду майнових та земельних паїв, тощо.

Вдосконалення системи обліку перш за все повинно торкнутися первинної документації. Вдосконалення облікової документації і докуцентообороту має здійснюватись в слідуючи напрямках:

- підвищення оперативності оформлення та обробки інформації процесу реалізації;

- підвищення Організація обліку грошових коштів в касі рівня об'єктивності аналітичної інформації, що міститься в документації;

- підвищення контролю по обліку вибуття готівки;

- економія витрат ресурсів та праці документування та обробку документів.

В цьому напрямку перш за все слід визначити наступні моменти. Замість виписування ордерів доцільніше було б оформляти єдину відомість на рух готівки, яку потрібно Організація обліку грошових коштів в касі виписувати в двох примірниках під копірку (за умови, що операції по касі не автоматизовані). Вона виновата об'єднати основні реквізити тих документів, які вона заміняє, а саме: найменування, місце знаходження і банківські реквізити, підстава сума, тобто ті реквізити, що містить як прибутковий, так і видатковий ордер.

Багато часу витрачається Організація обліку грошових коштів в касі на облікову обробку документів, тому, що вони містять ряд непотрібних для обліку реквізитів. Необхідно ліквідувати ці недоліки в типових формах.

Аналізуючи вищенаведене, ми вважаємо, що приділення уваги вдосконаленню типових форм - важлива річ, так як ці документи є основними при русі готівки.

У відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік і Організація обліку грошових коштів в касі звітність в Україні” який набув чинності з 1 січня 2000 року, бухгалтерський облік на підприємстві необхідно вести у відповідності до міжнародних эталонів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ґрунтується на таких основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування і відповідність доходів і витрат, фактична собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. Ці Організація обліку грошових коштів в касі принципи відносять як в цілому до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, так і до окремих підрозділів

Зміцненню грошового обігу сприяє більш повне задоволення попиту населення на товари, ріст товарообігу й обсягу платних послуг для населення. Розміри платоспроможного попиту населення визначаються як отриманими прибутками, так і системою ціноутворення. Велике значення для організації Організація обліку грошових коштів в касі грошового обігу має притягнення тимчасово вільних засобів населення.

Таким чином, кількість грошей в обігу обумовлюється емісією Національного банки України. Наявність його активів, незалежно від напрямку росту, неминуче веде до збільшення грошової маси, що у свою чергу, через ефект мультиплікатора призводить до розширення грошової маси.

В умовах розвитої ринкової економіки основними Організація обліку грошових коштів в касі інструментами політики і, зокрема, державного регулювання грошової маси виступає бюджетна і грошово- кредитна політика.

В умовах незбалансованого Державного бюджету і використання емісії для покриття дефіциту саме бюджетна політика обумовлює обсяг грошової маси і рівень інфляції, тобто виступає інструментом регулювання грошової маси.

Одним з перших питань вдосконалення обліку Організація обліку грошових коштів в касі і контролю грошових коштів в досліджуємому підприємттві було б рішення про автоматизоване ведення касової книжки та опрацювання касових документів.

Для цього необхідно: по-перше - придбання необхідної компьютер’ютерної техніки і встановлення її не лише в бухгалтерії, а і в касі; по-друге - придбання необхідного програмного забезпечення для ведення Організація обліку грошових коштів в касі обліку згідно нової "Інструкції про застосування Плану бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій і зав'язати її локальною мережею з бухгалтерією.

А доти, поки не буде придбана програма, ведення журнальчику реєстрації прибуткових і видаткових документів можна вести в програмі Місгоsoft Ехcеl.


4. Автоматизація операцій по касі в Організація обліку грошових коштів в касі НДС “Семичи”


Задачка “Облік грошових коштів в касі” вирішуються в бухгалтерії та торговому відділі НДС “Семичи” і не є автоматизованою. Оскільки методика бухгалтерського обліку єдина і стандартизована, вибір шляху розв’язку даної задачі зводиться до вибору програмного середовища, в якому доцільніше її розв’язувати. Здесь можливі два Організація обліку грошових коштів в касі альтернативні напрямки – встановлення готової спеціалізованої бухгалтерської системи і розробка власної. З спеціалізованих систем можна виділити російський “1С” та вітчизняний “X-Door” Запорізької фірми “SoftTaxi”. Ці обидва пакети є досить потужними і гнучкими (особливо “1С”). Зокрема, одним із шляхів вирішення проблеми міг би бути вибір компонента “1С” – “1С: Бухгалтерія”, який можна Організація обліку грошових коштів в касі додатково налаштувати на виконання деяких функцій оперативного обліку. Але на сьогодні всі спеціалізовані системи, які варті уваги, мають один суттєвий недолік – відносно високу вартість (в першу чергу це стосується сільськогосподарських підприємств). Разумеется, що якщо підприємство має на меті одержання прибутку, то так чи інакше всі управлінські рішення Організація обліку грошових коштів в касі повинні бути економічно обґрунтованими. А для обґрунтування такового рішення, як вибір системи компьютер’ютеризованого обліку повинні враховуватись такі фактори, як економічна ефективність та ціна системи, і на основі аналізу цих факторів вже повинен робитись висновок про доцільність тієї чи іншої системи.

Вагомим аргументом на користь створення власної системи Організація обліку грошових коштів в касі (наприклад, засобами Visual FoxPro) також є те, що в такій системі можна передбачити всі тонкощі і особливості, які пов’язані з обігом готівки, для здійснення оперативного обліку і елементів аналізу.

Облік руху готівки стосується бухгалтерських операцій не тільки з рахунком 30, але й з рахунками 36, 70, 63, 37 тощо. Удобно задачка вирішується шляхом Організація обліку грошових коштів в касі виконання наступних дій.

На першому етапі ведеться облік надходження готівки в касу підприємства. Облік вибуття здійснюється на основі видаткових ордерів, шляхом записів в журнальчикі операцій відповідних бухгалтерських проведень, що відображається по дебету і кредиту рахунка 30. Проведення містить дані про відповідного напарника, суму і дату здійснення операції. Надходження грошей фіксується на Організація обліку грошових коштів в касі дебеті рахунка 30 в кореспонденції з 70. При цьому проведення також містить інформацію про суму, яку проплачено і дату здійснення операції.

Другий етап включає внутри себя формування звітних документів, а саме: оборотно-сальдової відомості і журналу-ордеру. Вони формуються на основі журнальчику операцій. Оборотно-сальдова відомість містить інформацію про сальдо Організація обліку грошових коштів в касі (залишок) на рахунку 30 на початок і кінець місяця по дебету, кредиту, та згорнуте. Журнал-ордер містить інформацію про суми обороту по дебету і кредиту рахунку 30 в розрізі рахунків, і загальні суми обороту по дебету і кредиту.

Рішення даної задачі вимагає аналізу великої кількості паперової інформації і включає внутри Організація обліку грошових коштів в касі себя видачу різноманітних звітів. При цьому дуже висока ймовірність допущення помилки, яку важко відшукати. Це вимагає надзвичайних витрат робочого часу та ручної праці, що не може забезпечити високої продуктивності. До того ж, ручна обробка інформації у вирішенні задач такового типу є морально застарілим підходом.

Тому доцільно реалізувати задачку обліку Організація обліку грошових коштів в касі реалізації на ЕОМ, щоб спростити та прискорити її розв’язання.

Щодо вибору определенного інструментарію для створення системи, він цілком виправдано падає на Microsoft Visual FoxPro, оскільки на підприємстві на даний момент вже працюють дві системи обліку (“Реалізація. Розрахунки з покупцями” та “Розрахунки з постачальниками”), які створені на основі цієї програми. Це Організація обліку грошових коштів в касі створить можливість для інтеграції всіх компонентів в єдину систему, модернізації існуючих та створення нових компонентів по мірі розвитку підприємства. І що важно – зекономить кошти підприємства.

Для розгляду структури розроблюваної системи обліку і аналізу та взаємозв’язку із зовнішніми об’єктами зручно представити систему у вигляді DFD-діаграм Організація обліку грошових коштів в касі. Для даної системи можна умовно виділити три зовнішні об’єкти: покупець (постачальник), банк і бухгалтерія НДС “Семичи”. В процесі роботи системи формуються наступні результатні документи:

- оборотні відомості;

- узагальнені оборотні відомості;

- сальдові відомості;

- узагальнені сальдові відомості;

- журнал-ордер;

- акт звірки.

Всі ці документи надходять до бухгалтерії підприємства для здійснення оперативного, синтетичного обліку Організація обліку грошових коштів в касі, проведення аналізу тощо.

Можна виділити наступні процеси:

- ведення журнальчику операцій (процес 1);

- формування результатних документів (процес 2);

- друк і передача результатних документів (процес 3).

Для процесу 1 “Ведення журнальчику операцій” вхідними є дані, отримані з касових ордерів, що надходять від або до НДС “Семичи”, виписки, які надходять з банку. В итогі ведення журнальчику Організація обліку грошових коштів в касі операцій утворюються дані про операції, які є вхідними для процесу 2 “Формуванння результатних документів”. Цей процес також використовує вхідні дані для процесу 1 для звірки і виявлення помилок. На виході процесу 2 формуються в електронному вигляді ті ж самі документи, які будуть вихідними документами для всієї системи. За допомогою процесу 3 ці Організація обліку грошових коштів в касі документи роздруковуються і передаються в бухгалтерію підприємства.

Розглянемо детальніше процес 1 “Ведення журнальчику операцій”. Даний процес складається з наступних дрібніших процесів:

- ввід і контроль інформації (процес 1.1);

- запис на магнітний носій (процес 1.2);

- звірка і корекція БД (процес 1.3).

Інформація з касових ордерів є вхідною для процесів 1.1 “Ввід і контроль інформації” та 1.3 “Звірка і Організація обліку грошових коштів в касі корекція БД”. Після процесу 1.1 введена інформація про операції записується на магнітний носій (вінчестер) в файл операцій. Записана інформація використовується в процесі 1.3 при звірці і корекції БД. На виході процесу 1.3 (і всього процесу 1) – дані про операції.

В итогі декомпозиції даного процесу 2 “Формування результатних документів” одержуємо наступні дрібніші процеси:

- формування Організація обліку грошових коштів в касі оборотних відомостей (процес 2.1);

- формування узагальнених оборотних відомостей (процес 2.2);

- формування сальдових відомостей (процес 2.3);

- формування узагальнених сальдових відомостей (процес 2.4);

- формування журнала-ордера (процес 2.5);

- формування акту звірки (процес 2.6).

Дані про операції є вхідними для процесів 2.1, 2.3, 2.5 та 2.6, на виході яких формуються відповідно оборотні відомості, сальдові відомості, журнал-ордер та акт звірки. Оборотні Організація обліку грошових коштів в касі і сальдові відомості є вхідними даними відповідно для процесів 2.2 та 2.4, в яких формуються узагальнені відомості.

Процес 3 “Друк і передача результатних документів” не вимагає деталізації.

Для висвітлення технології рішення даної задачі у системі, що проектується і для порівняння її з існуючою технологією, систему зручно представити у вигляді техпроцесу. При оприбуткуванні Організація обліку грошових коштів в касі грошей дані з прибуткового ордеру вводяться в пам’ять ЕОМ. В процесі введення даних відбувається їх перевірка на правильність, повідомлення про помилки (якщо вони виявлені) виводяться на екран монітора, і процедура вводу повторюється. Після того, як дані введені і перевірені, вони записуються на жорсткий диск ЕОМ в наступні файли Організація обліку грошових коштів в касі: “Журнальчик операцій”, “Партнер” та “Сума”.

Аналогічно здійснюється ввід даних видаткових ордерів і корекція помилок. В цьому випадку дані записуються на жорсткий диск ЕОМ у файли “Журнальчик операцій” і “Зміст оперції”.

В итогі наступних етапів формуються результатні документи, для чого використовується інформація з файлу “Журнальчик операцій”. Це етапи: “Формування журнала Організація обліку грошових коштів в касі-ордера”, “Формування оборотно-сальдових відомостей” і “Аналіз оплати і оприбуткування”.


Висновки та пропозиції


У даній курсовій боті нами були розглянуті порядок документального оформлення та обліку одержання та використання грошових коштів, ознайомились зі станом бухгалтерського обліку грошових коштів на підприємстві. В итогі проведеного дослідження можна зробити висновок, що в цілому бухгалтерський облік ведеться Організація обліку грошових коштів в касі у відповідності з вимогами, але нами виявлені недоліки щодо порядку заповнення окремих документів.: в касових ордерах відсутні записи окремих реквізитів, допускаються виправлення помилок не бухгалтерськими методами. Це, можливо, пов’язано з великою кількістю операцій з грошовими коштами. Тому, на мою думку, необхідно автоматизувати розрахунки по касі.

Підприємство самостійно Організація обліку грошових коштів в касі обирає облікову політику, затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації.

Разом з тим можна визначити основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку на Науково-дослідній станції “Семичи”:

впровадження прогресивних форм і способів обліку з застосуванням ЕОМ;

підготовка та підвищення кваліфікації облікового апарату;

застосування передбачених нормативними документами облікових реєстрів;

удосконалення мозгов Організація обліку грошових коштів в касі праці працівників.

Використання ЕОМ позволить мати:

-вищий рівень механізації і автоматизації облікового процесу;

-безперервність обробки інформації;

-поліпшується точність розрахунків, підвищується оперативність зведеної інформації;

-покращується взаємозв”язок планової, нормативної і фактичної інформації;

-підвищується продуктивність праці облікових працівників;

-скорочується документооборот.

В Сумській науково-дослідній станції “Семичи” облік грошових коштів ведеться згідно інструкцій Організація обліку грошових коштів в касі та нормативних документів.

Оскільки кошти є найбільш ліквідними активами, вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання продуктів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки.

Визнаючи грошові потоки, слід також враховувати галузеві особливості діяльності підприємства. Сумська науково-дослідна станція Організація обліку грошових коштів в касі “Семичи”, як промислове підприємство, має значно вищій показник грошових потоків, ніж торгівельні, збутові та інші підприємства. Це обумовлено передусім тим, що торгівельні, збутові та інші підприємства, як правило, здійснюють невеликі капіталовкладення в основні фонди.

Значення показника грошових потоків може достовірно відображати фінансовий стан лише за умови врахування стратегії Організація обліку грошових коштів в касі його розвитку.


Перечень використаної літератури

1. Закон України. Про банки і банківську діяльність - Відомості Верховної Ради України.-2001.-N25.

2. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України. -К., 2005.

3. Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню оберту готівки» у редакції Указу Президента України від Організація обліку грошових коштів в касі 11.05.99 р. № 491/99.

4. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений постановою Правління Національного банки України від 02.02.95 р. № 21, у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р. № 334, із змінами і доповненнями.

5. Інструкція від 20.06.95 р. № 4 «Про організацію роботи з готівкового обороту установами банків України», затверджена постановою Правління Національного банку України від Організація обліку грошових коштів в касі 20.06.95 р. № 149, із змінами і доповненнями.

6. Інструкція від 30.11.99 р. № 291 «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 30бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена нака30м Міністерства фінансів України.

7. Закон України № 185/94 від 23.09.94 р. "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

8. Указ Президента України "Про здійснення Організація обліку грошових коштів в касі денежного регулювання" № 457 від 22.08.94 р. 101

9. Постанова Верховної Ради "Про концепцію проекту закону України про валютне регулювання" від 31.10.95

10. Інструкція НБУ №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.96р. № 121.

11. Наказ Міністерства Статистики України від 15.02.96 р. № 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

12. Інструкція Організація обліку грошових коштів в касі № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління Національного банку України № 204 від 02.08.96 р.

13. Долан З.Дж. Средства, банковское дело й денежно -кредитная политика. -Санкт - Петербург,- 2004.

14. Драгун Н.И. О некоторих качествах воззвания валютной наличности. -Финансовая Украйна, 17 апреля 2006.

15. Маркова С.М., Сарова М.С., Сидоров В.Й. Коммерческие банки и Організація обліку грошових коштів в касі их операции.- М., 2005.

16. Морозов А.М. Управління грошовим обігом. - Фінанси України.-2006.- N10.

17. Общая теория средств й кредита - под ред. Е.Ф.Жукова М., 2005.

18. Поляков В.П., Московкин П.А. Базы валютного воззвания и кредита. -М., 2005.

19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский облік на підприємствах України з різними формами власності,- К.: А Організація обліку грошових коштів в касі.С.К., 2008.

20. Кириленко С. Учет й аудит кассовмх операмий - Бухгалтерский учет й аудит. -2006. -№6.-с. б

21. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. Посібник.-К.:МАУП, 2008.-96с-

22. Білик М.Д., Полятикіна Л.І. Основи аудиту. - Суми: Видавництво "Слобожанщина". - 2009.- 296с.

23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ Організація обліку грошових коштів в касі, 2000.-608 с.


1, 2


organizaciya-vnutrennej-pamyati-dannih-lekciya-odnokristalnie-mikro-evm.html
organizaciya-vnutrizavodskih-perevozok.html
organizaciya-volonterskoj-sluzhbi.html