Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат

Засоби обчислювальної техніки створювались та удосконалювались так само, як і всі інші прилади, машини і обладнання що, призначались для полегшення праці людини. Удосконалення засобів обчислювальної техніки йшло від обычного до раскладного і було тісно пов'язане зі станом техніки на певному етапі, а також з розвитком певних галузей арифметики Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат, кібернетики та інших наук. З позицій користувача кожне удосконалення спрямовувалося, насамперед на підвищення рівня механізації та автоматизації виконання технічних операцій, що нередко повторюються; cтвopeння нових засобів введення та отримання даних; збільшення обсяry пам'яті; розробку нових носіїв інформації тощо.

Застосування компьютер'ютерної техніки заносить значні зміни до організації бухгалтерського Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних системах бухгалтерського обліку (від паперової. до компьютер'ютерноі) вона досягається, як правило, раціональною організацією облікових даних, одноразовим Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат їх отриманням та передачею за всіма напрямами.

Трактування поняття паперових систем обробки даних в Україні та, наприклад, у США не збігаються. Американські спеціалисти, до паперових або ручних відносять такі системи, в яких компьютер'ютери та периферійні пристрої не мають між собою безпосереднього зв'язку, наприклад, системи копіювального обліку на дошках Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат, картотеки із застосуванням карток з перфорацією, системи, побудовані з використанням бухгалтерських, обчислювальних та друкуючих пристроїв, які в українській літературі об'єднуються поняттям часткової механізації обліку та облікових робіт. Способи обробки облікової інформації, поділяються на три види: паперовий, механізований і компьютер'ютеризований (автоматизований), в залежності від виду обчислювальної техніки, що Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат застосовується. При цьому перші. два методи об'єднуються під загальною назвою "безкомп'ютерний спосіб", маючи на увазі не перелік технічних засобів, а саме спосіб їх використання.

При визначенні методу обробки облікової інформації необхідно чітко поділяти поняття механізації обліку та його компьютер'ютеризації (автоматизації). Має значення не тільки вид Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат техніки, що застосовується, але й сукупність методів та способів ії використання. При механізації обчислювальна техніка виступає допоміжним засобом для обробки інформації, а при компьютер'ютеризації технічні засоби стають одними з визначних засобів ведення обліку: суттєві зміни відбуваються в процeci збирання, накопичення облікової інформації, її передачі та отримання звітних показників. На відміну Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат від механізації, компьютер'ютеризація обліку базується на системному вирішенні облікових завдань за допомогою компьютер'ютерів.

Існує декілька підходів до організації бухгалтерського обліку в умовах його компьютер'ютеризації:

1) системний підхід до бухалтерського обліку;

2) розробка форм обліку, що орієнтовані на використання компьютер'ютерів;

3) трансформація способу бухгалтерського обліку.

Для вирішення Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат проблеми компьютер'ютеризації існує два шляхи: перегляд методологічних нюансів обліку безпосередньо від вимог механізації та компьютер'ютеризації обліку до його методології, та комплексний перегляд всієї системи організації обробки облікової інформації.

Реалізація першого підходу дає обмежений ефект, який виражений, в локальних змінах у методології системи обліку. Система обліку удосконалюється, в основному, в напрямі Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат задоволення вимог компьютер'ютеризації, наприклад, здійснюється складання та введення кодів облікової номенклатури, упорядкування первинних документів і документообігу, тощо. Такий суто, індивідуальний підхід був придатний для механізації обліку з використанням клавішних та перфораційних обчислювальних машин, а також при частковій механізації окремих облікових функцій на компьютер'ютері, в итогі Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат чого виконувалась обробка інформації з окремих розрізнених ділянок бухгалтерського обліку. При компьютер'ютерній формі бухгалтерськоro обліку зміст форми обліку розширюється і поглиблюється; вона починає визначати не тільки методолorічні, але й технолоriчні та інформаційні аспекти організації бухгалтерського обліку і обробки облікової інформації. Застосування компьютер'ютерів позволило автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер працює на компьютер'ютері в діалоговому (інтерактивному) режимі, використовує зворотній зв'язок в процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів.

Єдність інформаційної бази і повний автоматизований технологічний процес забезпечується за рахунок разового введення інформації. Інтеграція обробки даних Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат первинного обліку і адаптація програмного забезпечення до потреб користувачів досягається шляхом застосування різних компьютер'ютерних програм. Крім того компьютер'ютерна форма обліку має ряд переваг перед ручною, серед яких основними є вбудовані бухгалтерські знання (в програму вбудовуються правила формування тих чи інших проводок господарських операцій, тобто форма бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат наповнюється специфічними бyxraлтерськими знаннями), паралельне ведення обліку за декількома эталонами (на базі одних і тих же разово введених даних можна отримувати декілька систем оцінок та показників, що розраховуються за різними методиками) тощо.

Технологічний процес обробки даних при компьютер'ютерній формі обліку можна поділити на три етапи.

Першим етапом облікового процесу є Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат збір та реєстрація первинних даних для обробки на компьютер'ютері.

На другому етапі проводиться формування масивів облікових даних на електронних носіях: Журнальчику господарських операцій, структури синтетичних та аналітичних рахунків, довідників аналітичних об'єктів, постійної інформації. Одночасно здійснюється контроль за процесом обробки інформації, записаної в масивах облікових даних.

Заключним Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат етапом процесу є отримання итогів за звітний період на запит користувача або у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок з бухгалтерських рахунків, або відображенням на екрані монитору потрібної інформації.

Особливістю компьютер'ютерної форми бухгалтерського обліку є те, що вона не існує без непосредственної компьютер'ютерної програми. Облікові регістри Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат різних програм є похожими, але не однаковими.

Основні принципи компьютер'ютерної форми бухгалтерського обліку наступні:

- одному журнальчику хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису;

- накопичення і багаторазове використання облікових даних;

- один синтетичний рахунок - багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат нічим не обмежується;

- автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо;

- отримання звітних показників в інтерактивному режимі;

- автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків.

Організація ведения облікових записів

В умовах застосування компьютер'ютерних систем бухгалтерського обліку методологія обліку змінюється Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат в різних напрямах: змінюється система бухгалтерського обліку, обліковий процес, підвищується рівень управління, відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та його функцій; при цьому наукові основи теорії та організації бухгалтерського обліку залишаються незмінними. Але зміни в організації бухгалтерського обліку відбуваються на всіх її етапах, починаючи з базисного, методичного. Хоча впровадження обчислювальної Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат техніки не заносить змін до принципів облікової реєстрації, що склалися в умовах компьютер'ютеризованої обробки облікової інформації, техніка збору і обробки облікової інформації кардинально змінюються. В умовах застосування компьютер'ютерної техніки кожний з елементів способу бухгалтерського обліку, серед яких - документування господарських операцій, відображення облікової інформації за допомогою Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат подвійного запису на рахунках, використання грошового вимірника та інших складових способу бухгалтерського обліку - зберігає і навіть збільшує своє значення, однак за формою і сутністю, як правило, трансформується. Це, в свою чергу, призводить до змін у застосуванні елементів способу бухгалтерського обліку.

Автоматизація обліку ставить нові вимоги до первинної і нформації. Різноманітність форм Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат подання такої інформації, що надходить до бухгалтерії, дозволяє вести зведений облік безпосередньо на підставі первинних документів без попереднього їх накопичення та узагальнення. Відмінності технології документування в компьютер'ютеризованих системах обліку наступні:

а) накопичення і первинна обробка облікових даних базуються на використанні компьютер'ютерів безпосередньо на робочих місцях облікових Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат працівників (в цехах, на складах, в бухгалтерії). При цьому скорочується потік паперових документів та здійснюється перехід до безпаперової технології обліку;

б) обробка даних документування здійснюється за принципом об'єднання процесів складання первинного документа та введення його до компьютер'ютерної бази даних;

в) можливість автоматичної реєстрації первинної інформації за допомогою таких Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат засобів, як технологічні датчики, сканери штрихових кодів (для обліку товарно-виробничих припасів), касові апарати (для обліку виручки від реалізації в роздрібній торгівлі), смарт-картки (для обліку праці і заробітної плати), ваги, годинники, лічильники, вимірювальна тара тощо. Така технологія первинного обліку дозволяє без будь-якої попередньої реєстрації облікових даних Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат та їх накопичення вручну отримати всі необхідні звітні дані безпосередньо на підставі первинних документів.

Застосування компьютер'ютерів заносить значні зміни до організації документування, які полягають, по-перше, у використанні електронних носіїв первинної інформації, і, відповідно, електронних первинних документів і, по-друге, в автоматичному складанні первинних документів.

Електронний документ - це Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат документ, представлений в компьютер'ютерному вигляді. Особливістю електронних документів. є необхідність використання компьютер'ютера для створення та обробки документів.

Складання, оформлення та зберігання первинних документів при компьютер'ютеризованому документуванні має ряд відмінностей від паперової обробки даних.

В автоматизованій системі обліку первинний документ може складатись вручну безпосередньо на Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат місці здійснення господарської операції без створення електронного первинного документу. Потім цей документ передається до бухгалтерії для обробки. Бухгалтер (оператор) створює за ним проводку, яка додається до хронологічного масиву даних - журнальчику операцій.. Паралельно цей документ реєструється вручну в журнальчикі реєстрації первинних документів.

Компьютер'ютерні технології дозволяють використовувати електронний варіант картотек - бази Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат даних. В найпростішому варіанті база даних - це та ж картотека, тільки розташована в пам'яті компьютер'ютера, що дозволяє шукати документ або групу документів за будь-якою пошуковою ознакою, закладеною при реєстрації: создателем документу, виконавцем, темою, датою отримання або складання документа, його номером тощо.

Одна з основних переваг Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат передачі документу безпосередньо з компьютер'ютера на компьютер'ютер - це можливість отримати документ в тому вигляді, в якому він був підготовлений, з включеними до нього таблицями, графіками, рисунками тощо. Відомості з такового документа просто можуть бути включені до інших документів, а сам він може передаватися по мережі всередині підприємства.

Реєстрація проводиться шляхом Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат заповнення реєстраційної картки на екрані компьютер'ютера і перенесення реєстраційного номеру на сам документ в штамп з позначкою про отримання документу.

Отримані документи обробляються, реєструються, контролюється їх виконання. Після цього документи направляються до електронного архіву, де зберігаються протягом встановленого терміну.

Компактність зберігання, швидкий пошук необхідного документу, створення підбірок Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат документів по заданій тематиці - все це досягається шляхом створення електронного архіву.

На відміну від безкомп'ютерних форм бухталтерського обліку, при яких первинні документи, облікові регістри, звіти роздруковуються та зберігаються в архіві при компьютер'ютерній формі обліку створюються електронні сховища даних на електронних носіях первинної інформації.

Подвійний запис при Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат компьютер'ютеризації обліку зберігається, навіть якщо операції фіксуються один раз за допомогою відповідного коду. Принцип подвійності тепер реалізується на іншій підставі - шляхом кодування всіх облікових операцій і розробки відповідних методів для отримання облікових показників різних ступенів та рівнів. Записана один раз інформація залежно від програми обробки може бути використана Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат багаторазово, в тому числі і в розрізі кореспондуючих рахунків для отримання дебетових і кредитових оборотів.

При введенні інформації до компьютер'ютера користувач складає облікові записи. Обліковий запис складається з наступних частин:

а) дата господарської операції;

б) шифри рахунків, що дебетуються та кредитуються (включаючи характеристику в аналітичному розрізі);

в) кількість Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат (натуральні вимірники для операцій з активами);

г) сума в національній та, в разі необхідності, в іноземній валюті; курс валюти (для операцій з іноземною валютою);

д) сума господарської операції (документу);

є) назва та номер первинного документу;

ж) маленький зміст господарської операції.

В ряді програм алгоритми, що забезпечують введення облікових записів Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат, називаються механізмом "групових операцій". Компьютер'ютеризація заносить зміни і до інших елементів способу бухгалтерського обліку. Наприклад, із застосуванням штрихових кодів, проведення інвентаризації, не змінюючи своєї економічної сутності, значно прискорюється, а способи її проведення докорінно змінюються. Так, заміна ручного перерахунку зчитуванням штрихових кодів дозволяє провести інвентаризацію без припинення поточних операцій на Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат складах або в магазинах.

В умовах автоматизації розрахунків і групування нормативів існує можливість для переходу від складання нормативних калькуляцій на перше число місяця, кварталу, року до розробки їх на будь-яку дату поточного місяця. Це дозволяє відмовитися від щомісячного перерахунку залишків незавершеного виробництва у зв'язку зі змінами норм на Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат початок місяця і точніше обчислювати фактичну собівартість відпуску товарної продукції.

Суттєво змінюється і порядок складання звітності. При компьютер'ютерному методі обробки даних звітність формується як в регламентному режимі, так і в режимі запитів до бази даних, а не складається один раз для використання протягом тривалого часу.

Існуюча Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат форма обліку в незначній мірі модернізувалась відповідно до можливостей обчислювальної техніки, що застосовується. Використання ж сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки призводить до того, що застосування тієї чи іншої форми обліку здійснюється за допомогою програмно реалізованих методів. Таким чином, компьютер'ютеризації обліку на сучасних компьютер'ютерах не властиві обмеження форми. Хоча Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат технічно за допомогою обчислювальної техніки можна реалізувати будь-яку ручну або механізовану форму - обліку, з'являється можливість реалізації найбільш нормальної форми. Під час організації бухгалтерського обліку персонал повинен знати, звідки і в якому вигляді він отримує початкові умови для складання операції; метод або спосіб здійснення своєї операції Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат; який итог і в якому вигляді він повинен отримати; що і кому передати по закінченні операції. Така інформація виновата надаватись працівником незалежно від того, який способ обробки інформації застосовується на підприємстві. При цьому способи, якими досягається організація праці при застосуванні прикладних програмних засобів на підприємстві, можуть бути найрізноманітнішими.

Компьютер'ютеризація суттєво Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат змінює процес організації роботи облікового апарату. Єдиним методом ефективної організації діяльності підприємства в сучасних умовах є закладення правил побудови організаційної структури в компьютер'ютерну систему організаційного управління, адже під час швидкого розвитку підприємства внутрішні документи підприємства доводиться нередко змінювати, а висока плинність персоналу може звести нанівець всю боту Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат. Таким чином, компьютер'ютеризація управління підприємством є головним фактором, що визначає організацію роботи підприємства та бухгалтерії.

Використання обчислювальної техніки призводить до якісно нових тенденцій в питаннї побудови структури облікового апарату.

При компьютер'ютеризації окремих ділянок підприємство обладнують набором автоматизованих робочих місць (АРМ), кожне з яких призначене для вирішення певного облікового Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат завдання. Кожне АРМ здійснює автономну обробку інформації без використання інформації з інших АРМ. Інформаційні зв'язки між автономними АРМ розірвані, що надає можливість для навмисних викривлень, зловживань; отже, необхідний додатковий контроль та дублювання інформації.

Однією з характерних рис є використання автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера. Якщо при Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат побудові структури облікового апарату при безкомп'ютерному методі обробки облікової інформації базовим їі елементом є окремий обліковий працівник, то при застосуванні обчислювальної техніки беруть до уваги не тільки обов'язки та кваліфікацію облікового працівника, але й характеристику компьютер'ютеризованого робочого місця бухгалтера, за яким він працює. Під АРМ традиційно розуміють професійно-орієнтований Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат програмно-апаратний комплекс, що забезпечує вирішення завдань користувача безпосередньо на його робочому місці.

Створення АРМ бухгалтера rрунтується на принципах персоніфікації обчислень і самонавчання облікових працівників, компьютер'ютеризації основних облікових функцій, безпаперової технології ведення бухгалтерського обліку, раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої систем обробки облікової інформації. Класифікація АРМ відбувається за Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат такими основними ознаками:

- за функціональною спрямованістю – АРМ технічного і допоміжного персоналу, АРМ спеціалі100, АРМ керівника тощо;

- за рівнем використання персональних компьютер'ютерів – АРМ вищих керівників (включаючи головного бухгалтера), а також керівників середнього та нижнього рівнів управління; АРМ спеціалістів (АРМ бухгалтерів та економістів; нормувальника, диспетчера, інженера, технолога тощо); АРМ технічних Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат виконавців (комірника, секретаря, касира,продавця, оператора тощо);

- за формою організації праці працівників на персональних компьютер'ютерах – індивідуальні і колективні;

- за іншими ознаками.

Специфічним є те, що АРМ бухгалтера потребує створення технології, яка передбачає участь широкого кола працівників підприємства ­бухгалтерів, операторів, секретарів, комірників, керівників та інших спеціалістів - в обробці Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат облікової інформації - введенні даних, формуванні первинних документів, візуальному контролі вхідних даних, складанні форм вихідних документів, яке здійснюються на робочому місці за допомогою индивидуального компьютер'ютера.

Можливості компьютер'ютерно-комунікаційної форми обліку дозволяють гнучко розподіляти облікову боту між працівниками з різних ділянок обліку. Склад облікових завдань залишається незмінним при Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат різних обсягах облікових робіт, але перелік виконавців суттєво відрізняється в залежності від розміру підприємства і, відповідно, обсягу облікової роботи.

На малих підприємствах облік здійснює одна особа - головний бухгалтер підприємства на одному компьютер'ютері. При необхідності до його компьютер'ютера під'єднуються компьютер'ютери керівників. При збільшенні обсягу облікових робіт збільшується кількість Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат бухгалтерів на підприємстві. До локальної мережі підключаються АРМ бухгалтерів з ділянок обліку. Для найбільшої ефективності облікових робіт може передбачатись виділення, найпотужнішого компьютер'ютера як сервера, на якому зберігається інформаційна база та виконується основна маса обчислень. Подальша реалізація інформаційної технології компьютер'ютеризованого вирішення завдань бухгалтерського обліку з Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат використанням АРМ на зростаючому підприємстві призводить до необхідності побудови багаторівневої обчислювальної системи, яка rрунтується на застосуванні АРМ технічних виконавців (первинний облік), АРМ функціональних працівників (ділянки обліку), АРМ керівників.

В умовах промислового підприємства організація бухгалтерського обліку на основі АРМ на нижньому рівні складається з АРМ працівників первинного обліку (АРМ складського з обліку Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат виробничих припасів, АРМ з обліку виробітку працівників в цехах основного та допоміжного виробництв, АРМ складського з обліку готової продукції).

Інформація на основі введених даних передається каналами зв'язку до бухгалтерії. Наступні рівні відносяться до бухгалтерії та містять АРМ з ділянок обліку і окремих синтетичних рахунків (облік основних засобів та Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат нематеріальних активів, виробничих припасів, оплати праці, готової продукції та її реалізації, розрахункових операцій, витрат виробництва тощо). Бухгалтери контролюють введені дані, перевіряють їх повноту і достовірність, при необхідності створюють інформаційну базу, яку доповнюють інформацією з інших АРМ та інформаційних систем підприємства. Крім того, можлива організація АРМ бухгалтера-аналітика та АРМ Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат контролера. Останні два АРМ включають завдання з функцій аналізу та контролю, які виконуються працівниками бухгалтерії.

Системна компьютер'ютеризація передбачає об'єднання АРМ бухгалтера в єдину компьютер'ютерну мережу. В цьому випадку весь обсяг інформації в мережі 100є доступним всім користувачам. Тому під час системної компьютер'ютеризації розрив будь-якого інформаційного Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат ланцюга сигналізує про аварію та локалізує її джерело. Характерними рисами організації роботи облікового апарату при комплексній компьютер'ютеризації обліку є:

- вирішення завдань бухгалтерського обліку та інформаційне обслуговування користувачів АРМ здійснюється за ініціативою та при безпосередній участі облікових працівників;

- інтелектуальна потужність інформаційних систем обліку зростає за рахунок формалізації знань Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат бухгалтерів і створення баз знань, що дозволяє підвищити професійний рівень кожного користувача АРМ - бухгалтера;

- пошук потрібної інформації здійснюється користувачами зі своїх робочих місць із застосуванням спеціалізованих засобів пошуку інформації;

- обліково-аналітична інформація обробляється в діалоговому режимі;

- бухгалтер є безпосереднім учасником технологічного процесу розподіленої обробки даних, а персональний компьютер Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат'ютер - основним засобом його праці.

Широке використання обчислювальної техніки і, особливо, швидкодіючих електронних обчислювальних машин дає можливість створювати системи централізованої і децентралізованої обробки даних, кожна з яких має притаманні їх переваги і недоліки. Переваги централізованого підходу полягають в наступному:

- уніфікація системи кодування інформації в масштабі підприємства полегшує управління господарською діяльністю Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат. Інтегрований централізований масив даних забезпечує можливість доступу до пристроїв пам'яті для своєчасного отримання необхідної інформації;

- при обробці трудомістких задач в єдиному обчислювальному центрі ці завдання сортуються і виконуються в порядку відповідно до їх важливості для роботи всього підприємства;

- використання 1-го потужного обчислювального центру скорочує витрати на електронну Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат обробку даних;

- централізована база даних і використання обчислювальною системою всієї бібліотеки програм сприяє зниженню трудомісткості та витрат з обробки інформації;

- можливість централізованої комплектації системи обробки даних кваліфікованими спеціалістами дозволяє скоротити витрати на навчання персоналу.

Однак максимальна централізація обліку має і негативні наслідки: облік і контроль, обробка облікової інформації відриваються від Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат місця здійснення господарських операцій, збільшується тривалість документообігу, Підвищуються витрати на переміщення носіїв інформації до місця їх обробки тощо.

З розвитком можливостей обчислювальної техніки та її здешевленням, створенням АРМ бухгалтерів з'являється можливість децентралізувати облік, оскільки обробка первинної облікової інформації та формування кінцевої інформації може відбуватись безпосередньо на робочих місцях облікових Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат працівників. Децентралізована система обробки даних має ряд наступних переваг:

- обробка даних у безпосередній наближеності до місця їх виникнення та використання підвищує зацікавленість управлінського та облікового персоналу у підвищенні достовірності вхідних даних;

- можуть бути враховані інтереси окремих підрозділів підприємств. За допомогою персональних компьютер'ютерів більш оперативно вирішуються облікові завдання Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат, необхідні для управління цими підрозділами;

- підвищується життєздатність системи обробки даних. Вихід з ладу централізованого обчислювального обладнання або системи передачі даних може призвести до зупинки всієї системи в цілому. Вихід же з ладу локального обладнання не впливає на боту інших частин системи.

Розглядаючи поняття централізації та децентралізації обліку стосовно як Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат компьютер'ютеризованого обліку, так і безкомп'ютерних методів обробки облікової інформації, необхідно врахувати, що вони є досить умовними.

Реально не може існувати повністю централізована система, так само як і повністю дсцентралізована система 100є недієздатною. Здесь враховується ступінь централізації і децентралізації, як оптимальне поєднання цих процесів за певних Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат разумов.

Існують дві конкуруючі тенденції, які впливають на вибір структурної схеми системи обробки облікових даних на сучасному етапі розвитку технічних засобів обчислювальної техніки та засобів зв'язку.

Перша полягає у підвищенні ступеня централізації обробки, друга - в посиленні її децентралізації. Ці тенденції призводять до виникнення полностью нових особливостей в централізації та децентралізації обліку Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат. ­

Основна тенденція в централізації і децентралізації виконання облікових функцій полягає в накопиченні і централізованій обробці облікових даних в єдиному центрі і децентралізованому введенні первинної інформації до бази даних програми та використанні результатних облікових показників. Ця система поєднує переваги централізованої обробки даних з перевагами децентралізованих систем. Використання Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат локальних обчислювальних мереж дозволяє використовувати в інформаційній системі управління методи агрегації та дисагрегації облікової інформації, які, в свою чергу, ведуть до встановлення рационального співвідношення принципів централізації і децентралізації.

При застосуванні АРМ функції бухгалтерів змінюються наступним чином:

- основним обов'язком бухгалтера, відповідального за ведення обліку на конкретній ділянці, є обробка Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат локальної інформації на відносно невеликій інформаційній базі;

- інформація надходить або у вигляді заповнених первинних документів з регламентованою структурою, або первинний документ заповнюється, і оформлюється на компьютер'ютері безпосередньо бухгалтером;

- обробка документів полягає у відображенні інформації з документів в облікових регіужас шляхом введення їх реквізитів та формування проводок;

- обробка облікової інформації Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат суворо регламентується як інструктивними матеріалами, так і технологією роботи з нею в системі.

Cyттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських даних. Інформаційна програмна систeма за наявності адекватного супроводу з боку розробника або провайдера забезпечує, по суті, безперервний контроль за веденням облікових записів та складанням документів. Практичний итог для підприємства – ­зменшення імовірності Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера.

Оперативність результатної облікової інформації дозволяє також посилити контроль за законніcтю та економічною ефективністю господарських операцій. В компьютер'ютерній сиcтемі бухгалтерського обліку є можливість посилити функцію контролю не підвищуючи і не ускладнюючи при цьому трудомісткості ведення обліку.

Традиційно в основі поділу праці Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат бухгалтерів лежить принцип організації обліку за окремими обліковими завданнями або ділянками: облік основних засобів та нематеріальних активів, облік виробничих припасів, облік оплати праці, облік грошових коштів, облік розрахункових операцій, облік витрат виробництва тощо. При компьютер'ютеризації бухгалтерського обліку за принципами компьютер'ютерно­комунікаційної форми обліку перелік облікових завдань залишається незмінним, але Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат збереження і перетворення інформації, формування результатних даних здійснюються в єдиній інформаційній базі.

Застосування комплексних програмних систем дозволяє конструктивно поліпшити ситуацію з організації обліку в цілому. Бухгілтерський облік є найбільш регламентованою функцією управління, що може ефективно виконувати свої завдання тільки за умови наявності заздалегідь заданих планів та правил. Оскільки при Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат комплексній автоматизації обліку таким системоутворюючим фактором є програмно реалізований набір формальних методів, бухгалтерський облік перестає просто представляти господарський процес у вигляді єдиного цілого, а починає перетворювати цей процес на організоване ціле, яким цей процес раніше не був. Фактично - це дозволяє здійснити перехід до концепції интенсивної організації Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат виробництва, праці , та управління в бухгалтерії, при якій організоване ціле є продуктом свідомої цілеспрямованої роботи бухгалтера.organizaciya-vneshnih-fajlov-i-rabota-s-nimi-referat.html
organizaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-uchashihsya-sostoyashih-na-profilakticheskom-uchete.html
organizaciya-vneurochnoj-i-vneklassnoj-deyatelnosti-obuchayushihsya-v-obrazovatelnom-prostranstve-shkoli.html